محاضرة باطنة

اطفال NEONATAL INFECTION DR Eman Rateb 1

 اطفال Neonatal Vomitting and Neonatal Fever DR Eman Rateb

باطنة introduction to liver DR AFIFI

 Neonatal Hyperbilirubinemia B

Neonatal Hyperbilirubinemia A

اطفال Hypothyroidism DR Eman Rateb

باطنة GB & BILIARY DR AFIFI

باطنة Metabolic liver disease dr AFIFI

باطنة NAFLD DR AFIFI

 اطفال BIRTH ASPHYXIA

اطفال Neonatal seizer

اطفال Neonatal hypoglycemia

اطفال Infant of diabetic mother

اطفال coagulation disorders

 thyroid disorder باطنة

Bleeding disorders 1

Aplastic anaemia, leukaemia & lymhoma 5th Grade June 2022

Def Anaemia 5th grade June 2020

Rec 0020

محاضرة د رشا عمر للفرقة الخامسة بعنوان protozoal infections

محاضرة د رشا عمر بعنوان viral infection

 محاضرة د رشا عمر للفرقة الخامسة بعنوان bacterial infection

 محاضرة د احمد عزت بعنوان diseases of the peripheral nerves

محاضرة د احمد عزت للفرقة الخامسة بعنوان cerebrovascular disease part 1 

محاضرة د احمد عزت للفرقة الخامسةبعنوان cerebrovascular disease part 2

لمحاضره تشريح Anomalies 

osteoarthritis محاضره باطنه

gout محاضره باطنه

Systemic lupus محاضره باطنه

pl_ diseases محاضره باطنه

Pericardial diseases محاضره اطفال

Myocarditis and cardiomyopathy محاضره اطفال

NEPHRITIC AND NEPHROTIC SYNDROME محاضره اطفال

Urinary abnormalities oliguria,plyuria hematuria proteinuria محاضره اطفال

Acute kidney injury

MCQ , Cardiology Training Presentation اطفال

MCQ , Myocarditis and cardiomyopathy اطفال

 محاضرة باطنة heart failure

محاضرة باطنة pl_ diseases (1)

محاضرة باطنة Nephritic and nephrotic syndrome

محاضرة باطنة Urinary abnormalities

محاضرة باطنة Acute kidney injury

محاضرة باطنة Pericardial diseases

محاضرة باطنة Myocarditis and cardiomyopathy

Acid Phosphatase Dr. Azzouny

Chromatography Dr Azzouny 

General Enzymology 2 Dr. Azzouny

Liver Function Tests

Mass Specrometry Dr Azzouny

Retina

General Enzymology 1 Dr. Azzouny

Alanine Aminotransferase AlT Dr. Azzouny